Nyerjen fánkvitrint!

flakes flakes

Februári fánkvásárlással megnyerheti a 20 db fánkvitrin egyikét

 

Így vehet részt a promócióban:

1. Vásároljon február hónap során legalább 3 karton La Lorraine fánkot!

2. Küldjön e-mailt részvételi szándékával a marketing@bahamas.hu e-mail címre! 

 

 

NYEREMÉNYSZABÁLYZAT

 

 

A nyereményjáték elnevezése/mottója:„Nyerjen egy fánkvitrint!”

 

A nyereményjáték időtartama:2021. február 1. - 2021. február 28.

 

A nyereményjáték szervezője:BA-HA-MA’S Kft. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.) továbbiakban: ”Szervező” vagy ”BA-HA-MA’S Kft.”

 

Nyeremények:A nyereményjátékban résztvevők között az alábbi Főnyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

20 db Donut fánkvitrin

 

 

A JÁTÉK MENETE

 

1.A játékban való részvétel feltétele, a jelentkezés menete: 

 

1.1A nyereményjátékban részt vehet az a nem kizárt személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt a La Lorraine fánktermékekből legalább 3 karton mennyiséget vásárol (a Ptk. szerint érvényes adásvételi szerződést köt a Szervezővel, és ezt a szerződést semmilyen módon nem szünteti meg), és a megrendelt termékek vételárát megfizeti akként, hogy a termék vételára a nyereményjáték időtartama alatt a Szervező bankszámláján jóváírásra kerül (a továbbiakban: ”Játékos”).

1.2A nyereményjátékban való részvételi szándékát e-mail formájában jelzi a marketing@bahamas.hu  e-mail címen.

 

 

1.1.A Játékosok a jelen nyereményszabályzat szerinti adásvétel tárgyát képező termékek megrendelésével és a nyereményjátékban történő részvételre vonatkozó nyilatkozatuk megtételével a jelen Nyereményszabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

1.2.A nyereményjátékban a BA-HA-MA’S Kft. munkatársai, tulajdonosa, valamint ezen személyek a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók nem vehetnek részt (kizárt személy).

 

1.3.A megrendeléstől történő elállás, vagy bármely, a megrendelést megszüntető jognyilatkozat következménye, hogy a Játékos a nyereményjátékban való részvételből kizárásra kerül. Abban az esetben, ha a Játékos részére Nyeremény már átadásra került, a Szervező a Nyereményt visszakövetelheti.

 

2.A nyereménysorsolás menete:

 

2.1.Az 1.2 pontban leírt szándéknyilatkozatot elküldő Játékosok részt vesznek a nyereménysorsoláson, amely keretében megnyerhetik a 20 db nyeremény egyikét. A jelen pontban foglalt feltételek többszöri teljesítése esetében is a Játékos csak egy alkalommal vesz részt a sorsolásban.

 

2.2.A nyereménysorsolás nem nyilvánosan történik. A nyereménysorsolás időpontja 2021. március 4. napja 10:00 óra.

 

2.3.A Szervező a nyereményjáték feltételeit teljesítő és regisztráló Játékosok elérhetőségeit egy excel táblázatban összesíti és minden egyes névhez (természetes személy vagy jogi személy- cégnév) egy sorszámot párosít. A Szervező az excel táblázat felhasználásával a http://www.random.org/ oldalon beírásra kerül a résztvevők sorszáma, ezután a True Number Random Generator alkalmazás véletlenszerűen adja ki a nyertesek neveihez rendelt sorszámát.

 

2.4.A Szervező további tíz Játékost is kisorsol, akik tartaléknyertesnek lesznek. A tartaléknyertes kizárólag akkor jogosult a nyereményre, ha az őt sorban megelőző nyertes(ek) vagy tartaléknyertes(ek) nem válik/válnak jogosulttá a nyeremény átvételére, vagy arra a 3.2 pont szerint nem kerül sor. Ha a nyertesek jogosultak a Nyeremények átvételére, a tartaléknyerteseket a nyeremény nem illeti meg. 

 

2.5.A Szervező fenntartja jogát a nyereményjáték időtartama alatt a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény felhasználásával, átvételével kapcsolatosan további feltételeket a nyereményről kiküldésre kerülő e-mail tartalmazhat.

 

3.A nyeremény átadásának módja:

 

3.1.A nyerteseket elektronikus levélben (e-mailben), illetve telefonon is kiértesíti a Szervező, amelyben lehetőséget biztosít a nyeremények személyes átvételére a nyertes és a Szervező által kölcsönösen egyeztetett időpontban a Szervező telephelyén. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.) 

 

3.2.Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 8 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

 

3.3.A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a nyeremény átvételének elmaradásával kapcsolatban.

 

3.4.Ha a nyertes lemond a Nyereményről, a Főnyeremény a soron következő tartaléknyertest illeti.

 

3.5.A nyeremény nem átruházható, a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket a nyertes viseli. A nyeremény pénzre nem váltható.

 

4.Egyéb rendelkezések:

 

4.1.A jelen Nyereményszabályzatban foglalt nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (”Szjtv.”) 23. § (1) bekezdése szerinti ajándéksorsolásnak, amelyre tekintettel a nyereményjáték vonatkozásában az Szjtv. rendelkezései nem alkalmazandóak.

 

4.2.A Szervező a nyereményjátékot bármikor megszüntetheti, felfüggesztheti vagy annak feltételeit módosíthatja, amely esetben a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Nyereményszabályzatot közzéteszi.

 

4.3.A Szervező a Játékos által megadott adatok helyességéért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyereményjáték során mind akár Szervező, akár a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A nyeremények vonatkozásában a Szervezőt kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli.

 

4.4.A Szervező a nyereményjátékban résztvevő Játékosok adatait a https://www.bahamas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének a jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A kezelt személyes adatok köre: név (jogi személy Játékos esetében kapcsolattartó személy neve), telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a sorsolást követő 15 nap. 

 

Dunakeszi, 2021.jannuár 21.

 

BA-HA-MA’S Kft.

Indítsa be vendéglátóegységét a BAHAMASSAL! Időpont: 2021.05.10.

Azon vásárlók, akik a promóciós időszakban a Bahamas Kft.-től legalább 100.000 Ft értékben vásárolnak, Bahamas marketingcsomagot kapnak ajándékba.

GASZTRO AJÁNLATOK 05.20. - 06.05. Időpont: 2020.05.20.

Az ajánlatok megtekintéséhez kattintson a részletek gombra!

ELINDULT LAKOSSÁGI WEBÁRUHÁZUNK! Időpont: 2020.05.06.

A Bahamas Kft. szeretné biztosítani a lakosság számára is a minőségi, jó áron elérhető gyorsfagyasztott termékeket.